نقی!نامی که فخر آسمان است

تلفظ کردنش حظ دهان است 

ز القاب امام هادی ماست

امامی که عزیز شیعیان است 

امام قد بلند ماهرویی

که جد حضرت صاحب زمان است 

نقی یعنی تو پاکی! پاک تر از...

همان آبی که در جنت روان است 

نقی چون مظهر پاکی ست... نامش

برای قرن آلوده گران است 

به نام مادرش سوگند... زهرا!

همان که صبح چشمش جاودان است 

نخواهد از نفس افتاد این عشق

که از هادی به قلب عاشقان است 

به کوری دو چشم آن حقیری

که از فرط حقارت بد دهان است 

به هر دیوار این دنیا نوشتیم:

"نقی زیباترین نام جهان است"

((وحیده افضلی))