بازار اگرچه پر شده از سم فروش ها

اما دلم خوش است به مریم فروش ها

شاد از خریدن غم عشقم ولی دریغ

غمگینم از تجارت ماتم فروش ها

لشکر کشیده ایم بدنبال حق ولی

پرچم سپرده ایم به پرچم فروش ها

یک عده گرم روضه ی خورشید کربلا

یک عده ذره بین پی شبنم فروش ها

پشت سر حسین و سر سفره ی یزید

چیزی شبیه ظاهر آدم فروش ها

هم داغدار زینب و هم روضه خوان شمر

این است کار و کاسبی دم فروش ها

دم از حماسه های حسینی فقط زدند

مقتل ندیده اند مقرم فروش ها

تیغ از نفاق روی حسینیه می کشند

 ذاتا یزیدی اند محرم فروش ها

ما سر شکسته ایم ولی سرشکسته نه

یاران خبر دهید به مرهم فروش ها

تا خرج روضه هاش نباشیم مرده ایم

یارب پناه می برم از کم فروش ها

((سید محمد حسین حسینی))