دلدادگان چون ساغر از دل بر گرفتند 
از غیر دلبر دامن دلبر گرفتند 
دادند جان تا در بر جانانه رفتند 
دادند دل تا در بر دلبر گرفتند 
پیمانه تردید بشکستند و این قوم 
از دست حق جام می باور گرفتند 
بر خواستند از بستر دنیای فانی 
زان پس عروس عشق را در برگرفتند 
رفتند یاران چابک سواران 
سر مست از عشق خدا از سر گذشتند 
سرمشق از آن کشته بی سر گرفتند 
بستند چشم از چشم و دست از دست شستند 
این شیوه از عباس نام آور گرفتند 
رفتند یاران چابک سواران 
نا خوانده علم آموزگار عشق گشتند 
نا رفته مکتب درس بی دفتر گرفتند 
بهر نثار جان به قربانگاه رفتند 
با حنجر خود بوسه از خنجر گرفتند 
از جان ودل یک یا علی گفتند و رفتند 

((خوانده شده توسط کربلایی جواد مقدم))