من آشنای غربت و رنجت نبودم و

تنها برای آمدنت هی گریستم

درکت نمیکنم غم دوری و هجر چیست

چون عمر طی نمودم و بی غصه زیستم

گفتم بیا که یاریتان میکنم ولی

“مردش نبوده ام سر حرفم بایستم”

صد بار آمدی و من اما نیامدم

من جز برای آمدنت ، وقفه چیستم ؟

برنامه های جمعه خود را که ریختم

شرمنده جایتان نشده بین لیستم

یک خواهش از شما که برای ظهورتان

در روز غیر جمعه بیا ، جمعه نیستم

((حمید رضا محسنات))